Dokumenty Przedmiotowe:

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki
Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki
w Szkole Podstawowej w Człopie
-----------------------------------------------
---------------------------


nauczyciel prowadzący: Anna Gieczewska

1. Uczeń powinien posiadać: podręcznik „Muzyczny świat” oraz zeszyt ćwiczeń.

2. Ocenie na lekcjach muzyki podlegają:
- śpiew grupowy podczas lekcji,
- śpiew indywidualny ,
- gra indywidualna oraz zespołowa na instrumentach perkusyjnych,
- aktywne słuchanie muzyki fragmentów utworów różnych kompozytorów,
- muzyczne ćwiczenia improwizacyjne: układanie melodii do wierszy, rymowanek,
- systematyczne prowadzenie zeszytu ćwiczeń
- systematyczne posiadanie i korzystanie z podręcznika,
- aktywność: zaangażowanie w pracę na lekcji,
- wypowiedzi ustne lub pisemne,
- prace domowe,
- quizy i konkursy muzyczne,
- karty pracy wykonywane w klasie lub jako zadanie domowe,

Uczniowie oceniani są według WSO
Ogólne zasady oceniania:
- wiedza i umiejętności jakie uczeń powinien posiąść znajdują się w planie wynikowym,
- ocenianie osiągnięć ucznia jest systematyczne i umotywowane ustnie przez nauczyciela,
- przy ocenie pod uwagę bierze się oceny cząstkowe, systematyczność i wkład pracy ucznia,
- przy ocenie śpiewu będą brane pod uwagę: opanowanie tekstu, intonacja, dykcja, ogólny wyraz artystyczny,
- ocenę można poprawić w ciągu 2 tygodni; w sytuacjach losowych termin poprawy ustala się indywidualnie,
- aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest oceną bardzo dobrą lub znakiem (+), trzykrotne uzyskanie znaku + powoduje wpisanie oceny bardzo dobrej,
- ocenę celującą otrzymują tylko ci uczniowie, którzy opanowali materiał na ocenę bardzo dobrą, wykonali zadania dodatkowe, uczęszczali na kółko wokalne oraz reprezentowali szkołę w konkursach lub imprezach środowiskowych,
- brak zeszytu ćwiczeń, podręcznika lub pracy domowej odnotowane jest w zeszycie uwag,

Uczeń ma obowiązek:
- przygotować się do zajęć i przynosić wymagane materiały,
- aktywnie uczestniczyć w zajęciach, pracować na miarę swoich możliwości,
- systematycznie prowadzić zeszyt,

Uczeń ma prawo:
- do pełnej wypowiedzi, zgłaszania swoich uwag i spostrzeżeń,
- do wyjaśnienia w sprawach niezrozumiałych,
- do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych rozwijających zainteresowania muzyczne,
- do uzyskania informacji słownej lub pisemnej o swoich postępach w nauce, oraz brakach które musi uzupełnić,
- do nieprzygotowania się do zajęć 1 raz w semestrze, otrzymuje wówczas tzw. kropkę

Załączniki:
KRYTERIA OCEN Z MUZYKI
PIERWSZY ROK NAUKI
---------------------------------------
Na ocenę celującą :
- zagra na dowolnym instrumencie melodię tańca narodowego
- potrafi zatańczyć przynajmniej dwa tańce narodowe (prosty układ )
- repertuar na instrumencie oprócz fletu ,dzwonki
- tworzenie prostych form rytmicznych i melodycznych ( np. AB, ABA, rondo,)
- dobrowolnie uczestniczy w konkursach muzycznych wewnętrznych i zewnętrznych
- bierze udział w przygotowywaniu imprez szkolnych i środowiskowych

Na ocenę bardzo dobrą:

- potrafi wyklaskać charakterystyczny rytm tańców narodowych i rozróżnić tańce w muzyce
artystycznej
- potrafi zatańczyć podstawowy krok i prosty układ krakowiaka
- umie samodzielnie grupować w taktach złożonych
- realizacja schematów rytmicznych prostych i złożonych
- potrafi rozpoznać muzykę Fryderyka Chopina
- zagra kilka utworów na flecie
- zaśpiewa poprawnie intonacyjnie , z właściwym podparciem oddechowym,
właściwą postawą śpiewaczą wybrane polskie pieśni ludowe
- potrafi wymienić podstawowe elementy muzyki i wyszukać je w słuchanych utworach

Na ocenę dobrą:

- potrafi scharakteryzować tańce narodowe (rytm, metrum, tempo, pochodzenie tańca )
- umie samodzielnie grupować w taktach prostych
- rozróżnia budowę utworów (AB,ABA, rondo )
- zna najważniejsze fakty z życia i twórczości Fryderyka Chopina
- potrafi zatańczyć poloneza
- zagra na flecie dwie proste melodie
- zaśpiewa poprawnie z pamięci dwie pieśni obowiązkowe
- potrafi czytać nazwy literowe nut

Na ocenę dostateczną:

- potrafi wymienić nazwy pięciu tańców narodowych
- potrafi zaśpiewać z pamięci „ Mazurka Dąbrowskiego „
- potrafi zaśpiewać trzy dowolne piosenki z drobnymi błędami
- zna nazwy solmizacyjne ( literowe ) i wartości nut i pauz
- umie grupować w taktach prostych przy pomocy nauczyciela
- zagra na flecie prostą melodię z drobnymi błędami

Na ocenę dopuszczającą:

- potrafi zaśpiewać pierwszą zwrotkę i refren „Mazurka Dąbrowskiego”
- zna podstawowe chwyty na flet, ale nie potrafi samodzielnie zagrać melodii
- nie potrafi samodzielnie podpisywać nazw literowych nut
- nie zna wartości rytmicznych nut i pauz
- potrafi zaśpiewać poprawnie jedną dowolną piosenkę
- nie angażuje się w pracę na lekcji

Na ocenę niedostateczną:

- uczeń nie opanował wiadomości określonych minimum programowym
- nie wykazuje minimum chęci i zaangażowania w pracy na lekcji
- nie wykonał prac obowiązkowych
- nie potrafi zaśpiewać żadnej piosenki z pamięci
- nie przynosi materiałów, zeszytów, ćwiczeń na zajęcia
- przeszkadza innym uczniom w pracy

Kryteria ocen dla uczniów z obniżonym progiem wymagań:

- potrafi zaśpiewać z pamięci zwrotkę i refren trzech dowolnych piosenek
- potrafi zaśpiewać zwrotkę i refren „Mazurka Dąbrowskiego”
- nie musi grać na flecie ,ale jeżeli wykazuje chęci to może
- zna nazwy solmizacyjne i literowe nut
- zna wartości rytmiczne nut
- potrafi wykonać ilustrację plastyczna do słuchanego utworu
- potrafi wymienić tańce narodowe
- potrafi grać na instrumentach perkusyjnych (kilku )
Jeżeli uczeń opanuje 100% wytyczonych punktów to ma ocenę bardzo dobrą, 80 % ocenę dobrą, 50 % ocenę dostateczną, 30 % ocenę dopuszczającą.

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI
DRUGI ROK NAUKI
-------------------------------------------
Na ocenę celującą:
- zaśpiewać w grupie piosenki w dwugłosie
- zagrać w grupie na flecie utwór na dwa lub więcej głosów
- znać libretto jednej opery Stanisława Moniuszki
- dostrzec wpływ barwy instrumentów na charakter wyrazowy utworu
- zinterpretować zmiany zachodzące w elementach muzyki słuchanych utworów
- określić nazwy nut ze znakami chromatycznymi : krzyżyk, bemol, kasownik
- bierze udział w konkursach muzycznych zewnętrznych i wewnętrznych
- wykazuje zainteresowanie muzyką

Na ocenę bardzo dobrą:

- opisać cechy charakterystyczne polki i bolera na podstawie słuchanych utworów D. Szostakowicz- „Polka”, M. Ravela-„Bolero”
- znać fakty oraz muzykę z życia i twórczości K. Szymanowskiego i J.S. Bacha
- opisać barwy instrumentów w słuchanym utworze
- wyjaśnić sposób powstawania dźwięków w instrumentach smyczkowych i dętych
- objaśnić rolę pudła rezonansowego
- znać budowę instrumentów wchodzących w skład kwartetu smyczkowego
- opisać melodie epoki średniowiecza i renesansu
- rozpoznać instrument solowy w słuchanym utworze
- zagrać na flecie wybrane fragmenty z słuchanej literatury muzycznej
- zaśpiewać wybrane kanony dwugłosowe w grupie
- układać kompozycje rytmiczne i melodyczne
- ułożyć muzyczną odpowiedź na muzyczne pytanie

Na ocenę dobrą:

- określić zastosowanie instrumentów w muzyce artystycznej
- wyjaśnić pojęcia „stylizacja”
- zaśpiewać poprawnie pieśni obowiązkowe z pamięci ( cztery )
- rozpoznać muzykę polifoniczną i homofoniczną
- opisać budowę instrumentów dętych drewnianych i blaszanych
- znać podstawowe fakty z życia i twórczości J. S. Bacha i K. Szymanowskiego
- zagrać na flecie wybrane utwory
- odczytywać nazwy literowe i solmizacyjne nut w oktawie razkreślnej +c2,d2, e2
- wykonać zbiorowo akompaniament do piosenek na instrumentach tradycyjnych i elektronicznych
- scharakteryzować polskie tańce narodowe

Na ocenę dostateczną:

- wymienić obrzędy i obyczaje ludowe (kolęda, marzanna, dyngus, sobótka, dożynki, szopka)
- znać i rozumieć pojęcia harmonii i polifonii
- podać nazwiska najwybitniejszych kompozytorów polskich i obcych
- wymienić instrumenty dęte drewniane i blaszane
- opisać budowę trąbki i klarnetu
- zaśpiewać poprawnie z pamięci trzy pieśni obowiązkowe
- określić charakter i nastrój słuchanego utworu
- zagrać na flecie dwa dowolne utwory
- wykonać zbiorowo akompaniament do zabaw ruchowych i improwizacyjnych
- wymienić nazwy poznanych form muzycznych
- wymienić podstawowe elementy muzyki

Na ocenę dopuszczającą:

- zna podstawowe chwyty na flet , ale nie potrafi samodzielnie zagrać melodii
- nie potrafi samodzielnie podpisywać nazw literowych nut
- zna działanie krzyżyka, bemola, kasownika
- potrafi zaśpiewać z pamięci poprawnie dwie wybrane pieśni
- nie zna wartości rytmicznych nut i pauz
- nie angażuje się w pracę na lekcji
- potrafi zagrać na instrumentach perkusyjnych


Na ocenę niedostateczną:
- uczeń nie opanował wiadomości objętych programem , luki trudne do uzupełnienia
- notorycznie nie przygotowany do lekcji
- bierny w zajęciach lekcyjnych
- nie potrafi zaśpiewać żadnej piosenki z pamięci
- nie potrafi zagrać żadnej melodii na flecie

Kryteria ocen dla uczniów z obniżonym progiem wymagań:
- potrafi zaśpiewać z pamięci zwrotkę i refren trzech dowolnych piosenek
- zna wartości nut i pauz
- potrafi wykonać ilustrację plastyczną do słuchanego utworu
- potrafi wymienić tańce narodowe
- potrafi wymienić instrumenty dęte drewniane i blaszane
- zna nazwy solmizacyjne nut w obrębie oktawy
- potrafi wykonać zbiorowo akompaniament do zabaw ruchowych i improwizacyjnych
- aktywnie uczestniczy w lekcjach
- potrafi wymienić głosy wokalne
- potrafi podać dwa nazwiska najwybitniejszych kompozytorów polskich


Jeżeli uczeń opanuje 100% wytyczonych punktów to ma ocenę bardzo dobrą, 80 % ocenę dobrą, 50 % ocenę dostateczną, 30 % ocenę dopuszczającą.

Data dodania: 05-10-2011

  powrót do listy dokumentów przedmiotowych
  Strona startowa  |   Galeria  |   Plan zajęć  |   Kontakt  
Copyright © Szkoła Podstawowa w Człopie 2008-2015
Projekt i wykonanie: Piotr Ciułek & Magdalena Rymer